www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Tegevused       Publikatsioonid       Eesti Geriaatrite Selts       Hooldusravi Osutajate Ühendus       Galerii       Kasulikud viited       Hooldus ja hoolduskindlustus   
  Hooldusravi Osutajate Ühendus
HOÜ põhimäärus  »  
HOÜ juhatus  »  
HOÜ liikmed  »  
Dokumendid  »  


HOÜ põhimäärus

EGGA  hooldusravi osakonna põhimäärus

 

1. Üldsätted

1.1. Põhimäärus määrab kindlaks Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni  (edaspidi EGGA) hooldusravi osakonna tegevuse eesmärgi, ülesanded, juhtimise,  töökorralduse alused, finantseerimise, aruandluse, tegevuse alustamise ja lõpetamise.

1.2. EGGA hooldusravi osakond (osakond) on EGGA juures tegutsev ühendus mis koondab hooldusravi osutavaid juriidilisi isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid (koduõed) EGGA liikmeskonnast.

1.3. Osakond juhindub oma tegevuses EGGA põhikirjast ja kehtivatest seadustest.

1.4. Osakonna põhimääruse kinnitab ja teeb selles vajadusel muudatusi EGGA juhatus.

 

2. Osakonna eesmärk

2.1. Osakonna eesmärgiks on ettepanekute tegemine hooldusravi korralduse (sh. finantseerimine) ja arenduse koordineerimiseks.

 

3. Osakonna ülesanded

 Oma ülesannete täitmiseks osakond :

3.1. teeb koostööd Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja teiste organisatsioonidega;

3.2. osaleb vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktide, arengukavade, standardite jm. dokumentide väljatöötamisel;

3.3. korraldab oma valdkonna kohta andmete kogumist, kuluefektiivsuse ja kvaliteedijuhtimise alase tegevuse arendamist;

3.4. töötab välja uued teenused ja nende hinnad ning osutatavate teenuste hinna muutused, esitab taotlused haigekassale.

3.5. esitab ettepanekuid vastava valdkonna arendamiseks EGGA juhtimisorganitele, sh. töögruppide moodustamiseks hooldusravi probleemide lahendamiseks.

 

4. Osakonna liikmed

4.1. Osakonna liikmeks võivad olla hooldusravi osutavad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad (koduõed) sõltumata hooldusravi liigist ja osutatava teenuse mahust.

4.2. Osakonna liikmed on ka EGGA liikmed

4.3. Osakonna liikmeks võetakse EGGA liige osakonna juhatuse otsuse alusel osakonna juhatusele esitatud avalduse alusel.

4.4. Osakonna liikmetel on õigus:

-         valida ja olla valitud osakonna juhtorganeisse,

-         esitada osakonnale ettepankuid ja teha arupärimii, tutvuda osakonna dokmentidega;

-         lahkuda osakonnast (seega ka EGGA-st), esitades selleks kirjaliku avalduse EGGA põhikirjas sätestatud korras.

4.5. Osakonna liikmetel on kohustus:

-         võtta aktiivselt osa osakonna tööst

-         täita EGGA põhikirja ja osakonna põhimääruse nõudeid;

-         tasuda liikmemaksu üldkogu poolt kinnitatud korras.

4.6. Osakonna liikmeks oleva juriidilise isiku töötajatele, kui nad ei ole füüsilise isikuna EGGA liikmed, ei laiene EGGA liikmetele ette nähtud soodustused.

 

5. Osakonna juhtimine ja töö korraldus

5.1. Osakonna kõrgeim juhtimisorgan on osakonna üldkogu, kus igal liikmel on üks hääl.

5.2. Üldkogu valmistab ette põhimääruse muudatused ja esitab need kinnitamiseks EGGA juhatusele.

5.3. Üldkogu teeb ettepanekud EGGA juhatusele osakonna liikmete liikmemaksu suuruse kohta.

5.4. Üldkogul on õigus algatada osakonna lõpetamist.

5.5. Üldkogu valib lihthäälteenamusega 3 – 5 liikmelise osakonna juhatuse, kes korraldab osakonna ülesannete täitmist ja juhib osakonda. Juhatuse liikmed valitakse 3 aastaks

5.6. Osakonna juhatus on aruandekohustuslik osakonna üldkogu ja EGGA juhatuse ees. Juhatus valib endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.

5.7. Osakonna juhatuse esimees esindab osakonda ja EGGA kõigis osakonna eesmärkide täitmiseks vajalikes suhetes kolmandate isikutega EGGA juhatuse poolt antud volikirja alusel. Osakonna juhatuse esimees võtab osa EGGA juhatuse koosolekutest ilma hääleõiguseta.

5.8. Juhatuse koosolekud toimuvad kord kvartalis, vajadusel sagedamini. Koosolekute kokkukutsumise korraldab osakonna juhatuse esimees. Koosolekud protokollitakse.

5.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest

5.10. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega;

5.11. Osakonna dokumentatsiooni ja kirjavahetust korraldab juhatuse esimees.

 

6. Osakonna finantseerimine

6.1. Osakonna tegevusega seotud kulud kaetakse EGGA eelarvest, milleks kasutatakse 80% osakonna liikmete poolt tasutud liikmemaksudest.

6.2. Osakonna varaliste vahendite lahusus EGGA-s on arvestuslik. Osakond kasutab talle kasutada antud vara iseseisvalt oma eesmärkide täitmiseks

6.3. Osakonnale tehtud sihtotstarbelisi annetusi kasutab ainult (ei lähe overhead`i EGGA-le) osakond oma vajadusteks ja oma äranägemisel.

 

7. Aruandlus ja info edastamine

7.1. Osakonna juhatus esitab üldkogu poolt kinnitatud aastaaruande EGGA juhatusele.

7.2. Osakonna juhatuse otsused edastatakse EGGA juhatusele. Osakonna juhatuse esimees vastutab juhatuse otsuste õigeaegse edastamise eest.

7.3. Juhatuse koosolekute otsused edastatakse osakonna liikmetele elektroonselt või paberkandjal.

 

8. Osakonna tegevuse lõpetamine

8.1. Osakonna lõpetamise otsustamine on EGGA üldkoosoleku pädevuses. Osakonna võib lõpetada, kui tema eesmärke ei ole enam võimalik EGGA raames täita.

8.2. Osakonna lõpetamisel antakse osakonna dokumendid ja vara üle EGGA-le.