www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Toimunud sündmused        Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus   
   Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus
Põhimäärus    
Juhatus    
Liikmed    
Dokumendid    


Põhimäärus

Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse (endine HOÜ) (ingl Estonian Independent Nursing Care Association - EstINCA) põhimäärus

 

1.Üldsätted

1.1.Põhimäärus määrab kindlaks Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (edaspidi EGGA) osakonna Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse tegevuse eesmärgi, ülesanded, juhtimise, töökorralduse alused, finantseerimise, aruandluse, tegevuse alustamise ja lõpetamise

1.2. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus on EGGA juures tegutsev organisatsioon, mis koondab iseseisvat statsionaarset õendusabi ja /või koduõendust osutavaid juriidilisi isikuid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid (koduõed).

1.3. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, EGGA põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest, õendusabi headest tavadest ja meeskonnatöö väärtustamisest teenuse osutamisel.

1.4. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse põhimääruse kinnitab Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse üldkogu ja esitab selle kooskõlastamiseks EGGA juhatusele.

2. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse eesmärk

 2.1. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse eesmärgiks on ettepanekute tegemine iseseisva statsionaarse ja koduõendusteenuse korralduse (sh. finantseerimine) ja arenduse koordineerimiseks.

3. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse ülesanded

 Oma ülesannete täitmiseks Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus

3.1. teeb koostööd Sotsiaalministeeriumi, Eesti  Haigekassa, Terviseameti jt organisatsioonidega;

3.2. osaleb vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktide, arengukavade, standardite jm dokumentide väljatöötamisel;

3.3. korraldab oma valdkonna kohta andmete kogumist, kuluefektiivsuse ja kvaliteedijuhtimise alase tegevuse  arendamist ning teabepäevi;

3.4. osaleb uute teenuste ja nende hindade väljatöötamisel ning esitab hinnamuutuse taotlused Eesti Haigekassale;

3.5. esitab ettepanekuid iseseisva statsionaarse ja koduõendusteenuse arendamiseks sh. töögruppide moodustamiseks vastava valdkonna probleemide lahendamiseks.

4. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse liikmed

 4.1. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse (Ühenduse) liikmeks võivad olla iseseisvat statsionaarset ja koduõendusteenust osutavad juriidilised isikud ning füüsilisest isikust ettevõtjad (koduõed) sõltumata teenuse liigist ja osutatava teenuse mahust.

4.2. Ühenduse liikmeks võetakse Ühenduse juhatuse otsuse alusel Ühenduse juhatusele esitatud digitaalallkirjastatud avalduse alusel.

4.3. Ühenduse liikmetel on õigus:

  • valida ja olla valitud Ühenduse juhtorganeisse,
  • esitada Ühendusele ettepanekuid ja teha arupärimisi, tutvuda Ühenduse dokumentidega;
  • lahkuda Ühendusest, väljaastumine toimub juhatuse otsusega liikme digiallkirjastatud avalduse alusel. Etteteatamise tähtaeg on 3 kuud.

4.4. Ühenduse liikmetel on kohustus:

  • võtta aktiivselt osa Ühenduse tööst;
  • täita Ühenduse põhimääruse nõudeid;
  • tasuda Ühenduse liikmemaksu üldkogu poolt kinnitatud korras.

4.5. EGGA osakonnana kohustub Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus tunnustama EGGA põhikirja ning tasuma EGGA liikmemaksu 20% osakonna liikmete tasutud liikmemaksudest. Ühenduse liikmeks oleva juriidilise isiku töötajatele, kui nad ei ole füüsilise isikuna EGGA liikmed, ei laiene EGGA liikmetele ette nähtud soodustused.

5. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse juhtimine ja töö korraldus

 5.1. Ühenduse kõrgeim juhtimisorgan on Ühenduse üldkogu (Üldkogu), kus igal liikmel on üks hääl. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui Üldkogust võtab osa üle poole liikmetest. Üldkogu otsused võetakse vastu Üldkogul osalejate poolthäälteenamusega.

5.2. Üldkogu kinnitab põhimääruse muudatused ja esitab need kooskõlastamiseks EGGA juhatusele.

5.3. Üldkogu kinnitab Ühenduse liikmete liikmemaksu suuruse 0,01% osutatud iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõendusteenuse Eesti Haigekassa lepingumahust. Ühenduse juriidilise isiku liikmemaksu suurus sõltub igal aastal sõlmitud õendusabi teenuse lepingumahust Eesti Haigekassaga. Üksikisiku ja lepinguta juriidilise isiku liikmemaksule rakendub miinimum summa 30 eur, mille kinnitab Üldkogu. Üldkogul on õigus teha ettepanek liikmemaksu suuruse muutmiseks.

5.4. Üldkogu valib lihthäälteenamusega  3 - 7 liikmelise Ühenduse juhatuse (Juhatus), kes korraldab Ühenduse ülesannete täitmist ja juhib Ühendust. Juhatuse liikmeteks valitakse juriidiliste isikute esindajad nimeliselt 3 aastaks. Juriidiline isik võib volitatud esindajat muuta või asendada digitaalallkirjastatud volikirja alusel.

5.5. Juhatusse valitakse üks kandidaat regionaalhaiglatest, üks kandidaat keskhaiglatest, kaks kandidaati üldhaiglatest, kaks kandidaati mitte-haiglavõrguarengukava haiglatest, üks kandidaat ambulatoorse ja koduõenduse teenuse osutajate seast.

5.6. Juhatus on aruandekohustuslik Üldkogu ja EGGA juhatuse ees.

5.7. Juhatus valib endi hulgast Juhatuse esimehe, kes korraldab Juhatuse tööd ja juhib Ühendust koosolekute vahelisel perioodil. Juhatuse otsusel võib Juhatuse esimeest asendada Juhatuse esimehe kirjaliku avalduse alusel teine Juhatuse liige.

5.8. Juhatusel on õigus kaasata Juhatuse tegevusse Ühenduse liikmete seast konsultante. Konsultandil puudub hääleõigus Juhatuse koosolekutel.

5.9. Vajadusel esindab Juhatuse esimees Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendust ja EGGA kõigis Ühenduse ja EGGA eesmärkide täitmiseks vajalikes suhetes kolmandate isikutega kooskõlastusel EGGA juhatusega. Ühenduse juhatuse esimees võtab osa EGGA juhatuse koosolekutest ja omab hääleõigust iseseisva statsionaarse õendusabi ja koduõendusteenuse küsimustes.

5.10. Juhatus võtab vastu otsuseid koosolekul või koosolekut kokku kutsumata. Kui Juhatus võtab vastu otsuseid Juhatuse koosolekut kokku kutsumata, korraldab Juhatuse esimees otsuste kooskõlastamise elektroonselt.

5.11. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 2 korda aastas. Koosolekute kokkukutsumise korraldab Ühenduse juhatuse esimees. Igal Ühenduse juhatuse liikmel on õigus kokku kutsuda erakorraline Juhatuse koosolek mõistliku etteteatamise aja jooksul. Koosolekud protokollitakse.

5.12. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest.

5.13. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

5.14. Ühenduse juhatuse koosolekute ja Üldkogu otsused edastatakse Ühenduse liikmetele elektroonselt.

5.15. Ühenduse dokumentatsiooni ja kirjavahetust korraldab ning arhiveerib Juhatuse esimees.

5.16. Üldkogul on õigus algatada Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse tegevuse reorganiseerimist või EGGA osakonnana lõpetamist. Üldkogu otsustab Ühenduse varade kasutamise Ühenduse reorganiseerimise protsessil.

6. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse finantseerimine

6.1. Ühenduse tegevuse ja eesmärkide täitmisega seotud kulud kaetakse Ühenduse eelarvest, milleks kasutatakse 80% Ühenduse liikmete poolt tasutud liikmemaksudest.

6.2. Ühenduse varaliste vahendite lahusus EGGA-s on arvestuslik, Ühendusele on avatud SEB pangas eraldi arveldusarve, mida haldab Ühenduse juhatus. Ühendus kasutab talle kasutada antud vara iseseisvalt oma eesmärkide täitmiseks.

6.3. Ühendusele tehtud sihtotstarbelisi annetusi kasutab Ühendus ainult oma vajadusteks ja oma äranägemisel.

7. Aruandlus ja info edastamine

7.1. Ühenduse juhatus esitab Üldkogu poolt kinnitatud aastaaruande EGGA juhatusele.

7.2. Juhatuse otsused edastatakse EGGA juhatusele. Ühenduse juhatuse esimees vastutab Juhatuse otsuste õigeaegse edastamise eest.

7.3. Juhatuse koosolekute otsused edastatakse Ühenduse liikmetele elektroonselt või paberil.

8. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse tegevuse lõpetamine

8.1. Ühenduse lõpetamise kinnitamine on EGGA üldkoosoleku pädevuses. Ühenduse tegevuse EGGA osakonnana võib lõpetada, kui Ühenduse eesmärke ei ole enam võimalik EGGA raames täita.

8.2. Ühenduse lõpetamisel antakse  pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist  alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

8.3. Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse reorganiseerimisel lähevad Ühenduse dokumendid ja vara üle uuele õigusjärgsele organisatsioonile.

 

Eesti Iseseisva Õendusabi Ühenduse põhimääruse muudatused on kinnitatud 08.11.2019 Üldkogu otsusega.