www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Toimunud sündmused       Eesti Geriaatrite Selts        Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus   
  Eesti Geriaatrite Selts
EGERS põhimäärus    
EGERS juhatus    
Pilte    
Dokumendid    


EGERS põhimäärus

EGGA  Geriaatrite Seltsi põhimäärus

1. Üldsätted.

1.1. EGGA geriaatrite osakonna nimi on EGGA Geriaatrite Selts, mille lühendiks on Eesti Geriaatrite Selts (EGERS), inglise k. Estonian Society of Geriatrics.
1.2. Eesti Geriaatrite Selts on EGGA juures tegutsev osakond mille liikmeteks võivad olla EGGA liikmeskonda kuuluvad arstid.
1.3. Eesti Geriaatrite Selts juhindub oma tegevuses EGGA põhikirjast ja kehtivatest seadustest.
1.4. Eesti Geriaatrite Selts põhimääruse kinnitab ja teeb selles vajadusel muudatusi EGGA juhatus.

2. Eesti Geriaatrite Seltsi  eesmärk ja  ülesanded.

2.1. Eesti Geriaatrite Seltsi ülesandeks on geriaatria kui arstiteaduse eriala arendamine, populariseerimine ning oma liikmete ühishuvide esindamine ja kaitsmine.
2.2. Eesmärkide saavutamiseks:
2.2.1. Selts töötab välja ja populariseerib geriaatria kontseptsiooni Eestis.
2.2.2. Osaleb vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktide, arengukavade, standardite ja muude dokumentide väljatöötamisel.
2.2.3. Korraldab oma valdkonna kohta andmete kogumist, kuluefektiivsuse ja kvaliteedijuhtimise alase tegevuse arendamist.
2.2.4. Töötab välja uued teenused ja nende hinnad ning osutatavate teenuste hinna muudatused, esitab taotlused Eesti Haigekassale.
2.2.5. Esitab ettepanekuid vastava valdkonna arendamiseks EGGA juhtimisorganitele, sh. töögruppide moodustamiseks, geriaatria probleemide lahendamisel.
2.2.6. Osaleb geriaatria alase koolituse ja täiendkoolituse korraldamisel, viib läbi  koosolekuid, seminare, konverentse ja muid üritusi.
2.2.7. Töötab välja geriaatri pädevuse nõuded. Viib läbi geriaatrite pädevuse hindamist.
2.2.8. Teeb koostööd rahvusvaheliste ja teiste riikide geriaatrite ühendustega
2.2.9. Teeb koostööd teiste erialaseltsidega ja organisatsioonidega
2.2.10. Korraldab erialaste materjalide publitseerimist.

3. Eesti Geriaatrite Seltsi liikmed.

3.1. EGERS liikmeteks kuulumise eeldused on EGERS ja EGGA põhikirjas toodud eesmärkide ja tegevussuundade tunnustamine ja järgimine ning EGGA liikmemaksu tasumine.
3.2. EGERS liikmeks võivad olla kõik arstid, kelle töö on seotud geriaatria teaduslike, pedagoogiliste või praktiliste aspektidega.
3.3. Liikmeks arvatakse EGGA liige EGERS-i juhatuse otsusega kandidaadi avalduse alusel.
3.4. EGERS-i liikmetel on õigus:
• Valida ja olla valitud EGERS juhtorganitesse.
• Esitada EGERS-ile ettepanekuid ja teha arupärimisi. Tutvuda seltsi dokumentidega.
• Lahkudes EGERS-st esitada selleks kirjalik avaldus EGERS-i juhatusele põhimääruses sätestatud korras.
• Taotleda oma kutsetöös seltsi toetust ja kaitset.

4. EGERS juhtimine ja töö korraldus.

4.1. EGERS-i kõrgeim juhtimisorgan on EGERS-i üldnõukogu, kus igal liikmel on üks hääl.
4.2. Üldnõukogu valmistab ette põhimääruse muudatused ja esitab need kinnitamiseks EGGA juhatusele.
4.3. Üldnõukogu teeb ettepanekud EGGA juhatusele EGERS-i liikmete liikmemaksu suuruse kohta.
4.4. Üldnõukogul on õigus algatada osakonna lõpetamist.
4.5. EGERS valib häälteenamusega 3 – 5 liikmelise EGERS-i juhatuse, kes korraldab EGERS-i ülesannete täitmist ja juhib osakonda. Juhatuse liikmed valitakse 3 aastaks.
4.6. EGERS-i juhatus on aruandekohustuslik EGERS-i üldnõukogu ja EGGA juhatuse ees.Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
4.7. EGERS-i juhatuse esimees esindab osakonda ja EGGA kõigis EGERS-i eesmärkide täitmiseks vajalikes suhetes kolmandate isikutega EGGA juhatuse poolt antud volikirja alusel.EGERS-i juhatuse esimees võtab osa EGGA juhatuse koosolekutest ilma hääleõiguseta.
4.8. Juhatuse koosolekud toimuvad kord poolaastas, vajadusel sagedamini. Koosolekute kokkukutsumise korraldab juhatuse esimees.Koosolekud protokollitakse.
4.9. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole liikmetest.
4.10. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.
4.11. EGERS-i dokumentatsiooni ja kirjavahetust korraldab juhatuse esimees.

5. EGERS-i finantseerimine.

5.1. EGERS-i tegevusega seotud kulud kaetakse EGGA eelarvest, milleks kasutatakse 80% osakonna liikmete poolt tasutud liikmemaksudest.
5.2. EGERS-i varaliste vahendide lahusus EGGA-s on arvestuslik. Osakond kasutab talle kasutada antud vara iseseisvalt oma eesmärkide täitmiseks.
5.3. EGERS-ile tehtud sihtotstarbelisi annetusi kasutab ainult EGERS oma vajaduseks ja äranägemisel.

6. Aruandlus ja info edastamine.

6.1. EGERS-i juhatus esitab üldkogu poolt kinnitatud aastaaruande EGGA juhatusele.
6.2. EGERS-i juhatuse otsused edastatakse EGGA juhatusele. EGERS-i juhatuse esimees vastutab juhatuse otsuste õigeaegse edastamise eest.
6.3. Juhatuse koosolekute otsused edastatakse EGERS-i liikmetele elektroonselt või paberkandjal.

7. EGERS tegevuse lõpetamine.

7.1. EGERS-i lõpetamise otsustamine on EGGA üldkoosoleku pädevuses. EGERS-i võib lõpetada, kui tema eesmärke ei ole enam võimalik EGGA raames täita.
7.2. EGERS-i lõpetamisel antakse osakonna dokumendid ja vara üle EGGA-le.