www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Toimunud sündmused        Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus   
  Tutvustus
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon    
Põhikiri    
Avaldus    
Kirjutised    


Põhikiri

ÜLDSÄTTED

 

I  Nimi

Mittetulundusühing “Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon”, lühendatult “EGGA”, inglise keeles   Estonian  Assotiation  of Gerontology and  Geriatrics.

 

II  Aadress

Eesti Vabariik, Tartu linn

 

III  Õigusvõime

Mittetulundusühing “EGGA” on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma arveldusarve pangas, oma nimega pitsat ja sümboolika.

 

 

ÜLDEESMÄRK

 

Koondada gerontoloogiast ja geriaatriast huvitatud ja eakate elukäiku ning tervist parandada soovivaid inimesi  ja  juriidilisi isikuid ning ühendada jõud eakate heaolu (kehalise, psüühilise ja sotsiaalse) tõstmiseks ja elukvaliteedi parandamiseks, eakate pereliikmete olukorra kergendamiseks.

I  Alaeesmärgid

 

1. Tõsta ja kontrollida EGGA liikmete erialast kvalifikatsiooni. 

2. Korraldada koolituskursusi.

3.  Parandada koostööd erinevaid teenusi pakkuvate institutsioonide (tervishoiu – ja sotsiaalsfäär, riiklik -ja erasektor) vahel.

 

4. Teha ettepanekuid teenuste   ning arengu- ja õppimisvõimaluste loomiseks eakatele (koolitus- kursused, eneseabigrupid, tugiisikud jne)

 

5. Korraldada teabepäevi, levitada kirjandust vanuritele ning nende teenindajatele, kajastada oma tegevust ja erialaseid probleeme massikommunikatsiooni vahendusel.

6. Algatada ja läbi viia teaduslikke uurimusi vanurite olukorra ja vajaduste kohta nii Eestis  kui  ka  rahvusvahelises ulatuses, esitada analüüse, üldistusi ja ettepanekuid.

7. Korraldada konverentse ja muid üritusi.

8. Kirjastada   põhikirjalise ja  erialase tegevusega seotud materjale.

9. Arendada koostööd teiste ühendustega.

10. Esindada ja kaitsta oma liikmete õigusi ja huve.

11. Ühendada  hooldusravi ja teisi teenuseid osutavaid juriidilisi ja füüsilisi isikuid

 

 

LIIKMED

 

1. EGGA-sse kuulumise eelduseks on põhikirjas toodud eesmärkide ja tegevussuundade tunnustamine ja järgimine.

2. Tegevliikmeks võetakse vastu avalduse põhjal. Liikmete vastuvõtmise otsustab juhatus.

 

3. EGGA liikmed jagunevad tegev-, au-,  toetaja- ja välisliikmeteks.

 

3.1. EGGA tegevliikmeks võivad olla kõik vananemisprobleemidega tegelevad,  eakate heaolu parandamisest ja elukvaliteedi  tõstmisest huvitatud  füüsilised ja juriidilised  isikud.

 

3.2. EGGA auliikmeteks valitakse juhatuse ettepanekul üldkoosolekul lihthääletenamusega isikuid, kellel on erilisi teeneid Eesti gerontoloogia ja geriaatria edendamisel või assotsiatsiooni tegevusele kaasa aitamisel. Assotsiatsiooni auliige on vabastatud liikmemaksust.

 

3.3. EGGA toetajaliikmeks valitakse isikuid või organistatsioone, kes oma tegevusega soovivad toetada  EGGA  tegevust; toetajaliikmed esitatakse juhatuse ettepanekul kinnitamiseks üldkoosolekule.

 

3.4. EGGA välisliikmeteks valitakse  juhatuse ettepanekul  üldkoosoleku  lihthäälteenamusega teiste riikide  kodanikke või  kodakondsuseta isikuid, kelle tegevus on olnud suunatud  gerontoloogia ja geriaatria edendamisele, assotsiatsiooni tegevusele kaasa aitamisele või seotud gerontoloogia ja geriaatria saavutustega rahvusvahelises ulatuses.

 

4.  EGGA-st väljaastumine toimub juhatuse otsusega liikme avalduse alusel. Etteteatamistähtaeg on 3 kuud.

 

5. Liikme väljaarvamine toimub juhatuse otsusega. EGGA-st arvatakse välja tegevuse korral, mis ei käi kokku EGGA-sse kuulumise põhimõtete ja põhikirjaga; samuti liikmemaksu tasumata jätmise korral  kahe järjestikuse aasta jooksul. Liikmelisuse lõppemisega lõpeb ka liikmemaksu tasumise kohustus.

 

6. EGGA liikmetel on õigus :

- osa võtta  EGGA  tegevusest põhikirjas toodud ülesannete ja eesmärkide kohaselt,

- valida ja olla valitud kõikidesse EGGA juhtorganeisse, v.a. toetaja- ja välisliikmed,

- esitada EGGA organitele ettepanekuid, teha arupärimisi nende tegevuse kohta, tutvuda kõigi EGGA dokumentidega.

- taotleda EGGA  kaitset ja toetust kutsetöös,

- lahkuda EGGA-st, esitades selleks juhatusele kirjaliku avalduse.

7. EGGA liikmetel on kohustus :

- aktiivselt osa võtta EGGA tööst ja tema ees seisvate ülesannete lahendamisest,

- täita EGGA põhikirja nõudeid,

- maksta liikmemaksu.

 

8. Liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek.

 

 

 

STRUKTUUR JA  JUHTIMINE

 

I Üldkoosolek

1. EGGA kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek.

2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub :

- esimehe, juhatuse ja revisjonikomisoni valimine,

- põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine,

- liikmemaksu suuruse ja maksmise korra kehtestamine,

- eelarvete, kulude ja tulude aruannete ning muu aruandluse ärakuulamine ja kinnitamine,

- juhatuse aruannete ärakuulamine ja kinnitamine,

- revisjoni tulemuste üle otsustamine,

- EGGA tegevuse lõpetamine.

 

II Revisjonikomisjon

1. Revisjonikomisjon on üheliikmeline (revident).

 

III Juhatus

     1. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 3 ja maksimaalne 8.

2. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek lihthäälteenamusega kinnisel hääletamisel neljaks tegevusaastaks.

3. Juhatuse pädevuses on:

-  EGGA töö juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil,

-  delegaatide soovitamine rahvusvahelistele kongressidele, konverentsidele ja sümpoosiumidele,

-  EGGA esindamine riigi, kohaliku omavalitsuse ja valitsusvälistes organites,

-  tehingute, lepingute ja muude kokkulepete sõlmimise otsustamine,

-  soovitamine autasustamiseks silmapaistvate teenete eest gerontoloogia ja geriaatria arendamisel,

-  stipendiumite ja preemiate määramine,

-  EGGA struktuuriüksuste ja toimkondade loomine,

-  ülesannete jaotamine juhatuse liikmete vahel.

 

4. Juhtimise järjepidevuse tagamiseks valitakse juhatuse esimees eelmise juhatuse liikmete hulgast.

 

5. Juhatuse esimehe pädevus. Juhatuse esimees:

- juhib EGGA koosolekute vahelisel perioodil,

- esindab EGGA-t,

- omab allkirjaõigust kõigi dokumentide vormistamisel ja tehingute tegemisel,

- käsutab EGGA raha ja varalisi vahendeid juhatuse otsuse kohaselt,

- on aruandekohuslane üldkoosoleku ja juhatuse ees.

6. Juhatuse esimehel on õigus esindada EGGA kõigis suhetes kolmandate isikutega üksi ja teistel juhatuse liikmetel on õigus esindada EGGA kõigis suhetes  kolmandate isikutega kahekesi ühiselt.

 

OSAKONNAD

 

1. EGGA moodustab oma tegevuse paremaks korraldamiseks osakonnad.

2. Oma ülesannete täitmisel lähtub osakond EGGA üldistest eesmärkidest ja osakonna spetsiifilistest eesmärkidest.

 

3. Osakonna kõrgeim juhtimisorgan on osakonna üldkogu, mis otsustab osakonna tegevuse seisukohast kõige olulisemaid küsimusi. Osakonna üldkogu valib osakonna juhatuse, kes korraldab osakonna igapäevast tegevust. Osakonna juhataja on  aruandekohustuslik osakonna üldkogu ja EGGa juhatuse ees. Osakonnal on põhimäärus, mille kinnitab ja milles teeb vajadusel muudatusi  EGGA  juhatus. Põhimääruses sätestatakse täpsemalt osakonna eesmärk ning ülesanded, osakonna liikmete õigused ja kohustused, samuti osakonna juhtimise ja töö korraldus ja muud osakonna tegevuse seisukohast olulised küsimused.

 

4. Osakonna tegevuse korralduslikes küsimustes juhindutakse osakonna põhimäärusest ja käesolevast põhikirjast. Osakonna ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse täpsemalt osakonna põhimääruses.

 

5. Osakonna vara

5.1. Osakonna varaliste vahendite lahusus Assotsiatsioonis on arvestuslik. Osakond kasutab talle kasutada antud vara iseseisvalt oma eesmärkide täitmiseks. Osakonna juhatajal ei ole õigust võtta rahalisi kohustusi.

6. Osakonna lõpetamise otsustamine on EGGA üldkoosoleku pädevuses.

 

7. Osakonna lõpetamisel antakse osakonna  dokumendid üle EGGA-le.

 

 

RAHALISED  VAHENDID  JA  VARA

 

1. EGGA sissetuleku allikad on

- liikmemaksud

- varalised annetused ja eraldised,

- tulud põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest,

- muud tulud.

2. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole EGGA põhitegevus. Tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 

3. Tulu, materiaalset abi ning rahalisi soodustusi ei jagata asutajate, liikmete, juhatuse liikmete ja nendega seotud isikute (abikaasa, otse- või külgjoones sugulase, juriidilisest iskust osaniku, töötaja ja juhtorgani liikme) vahel põhikirjalise tegevuse jooksul ega EGGA  lõpetamisel.

 

4. EGGA võib määrata stipendiume, auhindu ja toetusi.

 

 

LÕPETAMINE

 

1. Üldkoosoleku otsus EGGA lõpetamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 liikmetest.

 

2. Vara jaotamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega vastavalt mittetulundusühingute seaduses kehtestatud nõuetele.

 

3. Lõpetamisel antakse  pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud EGGA vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku otsusega 11.04.2008