www.egga.ee
   Tutvustus       Kontaktid       Uudised       Tegevused       Publikatsioonid       Eesti Geriaatrite Selts        Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus       Galerii       Kasulikud viited       Hooldus ja hoolduskindlustus   
  Tutvustus
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon    
Põhikiri    


Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon

EGGA on eakate elukäiku ja tervist parandada soovivate inimeste vabatahtlik ühendus, mis loodi 1997 aastal.

2020. aasataks on EGGA-l 74 liiget.
EGGA liikmeteks on eakatega töötavad isikud (arstid, õed, sotsiaaltöötajad, taastusspetsialistid, hooldustöötajad, hooldusasutuste juhid), aga ka pensionäride, pereliiget hooldavate pereliikmete ning eakate esindajad.

EGGA tegevuse põhisuundadeks on parandada vanuritega töötavate inimeste ning kogu ühiskonna teadmisi normaalsest vananemisest, enneaegse vananemise vältimisest, abi vajavate eakate ning ka nooremate puuetega inimeste elukvaliteedi parandamise võimalustest ja nende pereliikmete abistamisest. EGGA tegevuse üheks eesmärgiks on soodustada interdistsiplinaarset koostööd kõikide eakatega töötavate isikute vahel.
Kuna paljud EGGA liikmed on erinevate koolitus- ja õppeasutuste töötajad, siis kasutatakse seda potentsiaali erinevate koolituskursuste läbiviimisel. EGGA on korraldanud täiendõpet geriaatrias ja gerontoloogias arstidele, õdedele, sotsiaaltöötajatele, sotsiaalhooldajatele, vabatahtlikele ja vanurite pereliikmetele. EGGA üheks tegevuse vormiks on regulaarsete teabepäevade korraldamine. Valminud on brošüürid vananemisest, taastusravi ning sotsiaalhoolduse võimalustest vanuritele Eestis ning hulgaliselt õppe- ja nõustamismaterjale vanurite hooldajatele (brošüürid, videofilmid).
EGGA liikmed osalevad aktiivselt Eesti vanuripoliitika ja hooldusravi põhimõtete väljatöötamisel. EGGA ekspertide eestvedamisel on Eestis välja töötatud ja/või juurutatud erinevaid hooldushaige seisundi hindamise metoodikaid ning kvaliteedijuhiseid.
Korraldatud on eakate elanike toimetuleku-, tervise- ja elukvaliteedi uuringuid Eestis ning osaletud rahvusvahelistes uurimisprojektides.

EGGA koosseisu kuulub kaks osakonda – Eesti Iseseisva Õendusabi Ühendus ning Eesti geriaatrite selts (EGERS).

EGGA liikmeks saab astuda isikliku sooviavalduse alusel. EGGA toetajaliikmeks, välisliikmeks ja auliikmeks valitakse isikud või organisatsioonid juhatuse ettepanekul.

EGGA liikmed juhinduvad oma tegevuses juhtlausest: "Igaüks meist saab teha midagi iseenda ja oma kaaskondsete õnneliku vananemise heaks, koos teeme aga hulga rohkem."

Kai Saks
EGGA juhatuse liige